Inspektime per pajisje dhe instalime elektrike


 1. lnspektimi i instalimeve elektrike ne ambjente te zakonshme. (Panele,Dispozitiv diferencial)
 2. lnspektimi i instalimeve elektrike ne ambjente me rrezik zjarri. (Panele,Dispozitiv diferencial)
 3. lnspektimi i impianteve mbrojtese nga shkarkimet atmosferike.
 4. lnspektimi i kabinave elektrike murature/shtyllore TM/TU.
 5. lnspektimi i linjave ajrore TU e TL.
 6. lnspektimi i linjave kabllore.
 7. lnspektimi i impianteve te tokezimit te cdo lloji.
 8. lnspektimi i nenstacioneve dhe impianteve shperndarese te TL.
 9. lnspektim i impianteve fotovoltaike.
 10. lnspektim per fushen e rrezatimit jojonizues.


Pajisjet dhe aksesoret ngritese


 1. lnspektim i aksesoreve ngrites (grepa, litare celiku, rripa tekstillitare, fole etj).
 2. lnspektim i pajisjeve ngritese:
  • Pajisjet per ngritjen e fuqise punetore;
  • Pajisjet ngritese (vinca dhe ngritese);
  • MVP-platforma te levizshme te punes;
  • Vinca pirun;
  • Ashensoret e automjeteve (veturava).
 3. lnspektimi i vincave (Portabel, ure, port, auto).
 4. lnspektirni i strukturave te perkohshme. (Skelat)


Enet nen presion


 1. Pajisjet nen presion stacionare (perjashtuar GLN-te).
 2. lnspektim i pajisjeve me vatra zjarri-kaldajat e avullit dhe ujit te nxehte.
 3. lnspektim i rezervuareve te GLN me te vegjel ose te barabarte me 13 m3, mbi toke.
 4. lnspektim i rezervuareve te GLN me kapacitet me te madh se 13 m3, mbi toke.
 5. lnspektimi i rezervuareve mbitokesore te hidrokarbureve te lengeta.
 6. lnspektimi tubacioneve teknologjike brenda objektit dhe aksesoret e sigurise.
 7. lnspektimi i eneve kriogjenike.
 8. lnspektim i cisternave automobilistike per transportin e mallrave te rrezikshem sipas ADR:
  • Klasa 2 - Gaze te ngjeshura, te lengezuar ose te tretur ne presion.
  • Klasa 3 - Lengje te djegshme.
  • Klasa 8 ADR - Lendet e rrezikshme, substance korrozive.
 9. lnspektim i tubave fleksibel te presionit.
 10. lnspektim i tubave fleksibel te presionit (per GLN dhe gazin natyror).